• Bestel nu, betaal later met KLARNA
 • Verkleuring nihil
 • Verzending binnen 1 werkdag / gratis verzending vanaf €50,-

4.7uit 59 reviews


  Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  ARTIKEL 1. DEFINITIES

  1.1. MADAM the label: de eenmanszaak MADAM the label, statutair gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67387284.
  1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MADAM the label een overeenkomst is aangegaan.
  1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
  1.4. Producten: de producten die MADAM the label verkoopt. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel en retailers verkopen van stainless steel sieraden en fashion accessoires.
  1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen MADAM the label en klant krachtens welke MADAM the label de dienst zal uitvoeren.
  1.6. Particuliere klant: de natuurlijke persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
  1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
  1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
  1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
  1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de opdrachtgever en/of MADAM the label worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
  1.11. Website: www.madamthelabel.com   

  ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MADAM the label gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen MADAM the label en klant, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij MADAM the label verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van MADAM the label en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
  2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
  2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door MADAM the label zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering.
  2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

  ARTIKEL 3. HET AANBOD EN DE OFFERTE

  3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
  3.2. MADAM the label zal in het aanbod/offerte aangeven welke producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod/offerte.
  3.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als MADAM the label gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden MADAM the label niet.
  3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft MADAM the label het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
  3.5. MADAM the label behoudt zich het recht voor om bij een offerte met een factuurwaarde van meer dan €1.000,- een vooruitbetaling van 100% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens MADAM the label de opdracht zal gaan uitvoeren dan wel de producten levert. Bij offertes met een factuurwaarde van minder dan €1.000,- is MADAM the label gerechtigd een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens de producten worden geleverd.
  3.6. Alle door MADAM the label gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw voor zakelijke klanten en inclusief btw voor particuliere klanten, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
  3.7. MADAM the label behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
  3.8. MADAM the label behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
  3.9. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
  3.10. MADAM the label is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

  ARTIKEL 4. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK

  4.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan MADAM the label verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail of door een bestelling via de webshop. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden MADAM the label niet.
  4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
  4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal MADAM the label binnen bekwame tijd overgaan tot de levering van het product. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MADAM the label onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
  4.4. MADAM the label heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
  4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en MADAM the label zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
  4.6. Indien de klant een overeenkomst met MADAM the label wenst te annuleren komt hem dit recht enkel toe indien de opdracht wordt geannuleerd voordat de producten verstuurd zijn. De klant dient MADAM the label schriftelijk mede te delen de bestelling te willen annuleren.
  4.7. Indien MADAM the label, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is MADAM the label gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die MADAM the label in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door MADAM the label uitgevoerde werk te vergoeden.

  ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MADAM THE LABEL

  5.1. MADAM the label garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
  5.2. MADAM the label spant zich in om de gegevens die MADAM the label voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
  5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient MADAM the label met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
  5.4. MADAM the label is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin MADAM the label uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
  5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is MADAM the label eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van MADAM the label en/of overige promotionele uitingen van MADAM the label.
  5.6. MADAM the label behoudt zich het recht voor om de in opdracht gemaakte ontwerpen op een later moment in de webshop voor eigen verkoop aan te bieden. MADAM the label zal hiervoor te allen tijde om toestemming van de opdrachtgever vragen.

  ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT

  6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
  6.2. De klant dient MADAM the label te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht MADAM the label onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar MADAM the label om verzoekt.
  6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MADAM the label zijn verstrekt, heeft MADAM the label het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
  6.4. De klant stelt MADAM the label steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, het banknummer.
  6.5. Wanneer MADAM the label inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. MADAM the label is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de Klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.
  6.6. Bij klachten over de door MADAM the label geleverde producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan MADAM the label binnen 2 werkdagen na levering van de producten. De klant vrijwaart MADAM the label één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde producten.
  6.7. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. MADAM the label mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
  6.8. De in artikel 6.7 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen.
  6.9. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan MADAM the label. Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar de MADAM the label. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant.
  6.10. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
  6.11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
  6.12. MADAM the label kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:

  • producten die door MADAM the label tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (namen, speciale kleuren etc.);
  • producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • producten met een hygiënische verzegeling waarbij de verzegeling door de klant verbroken is;

  6.13. Indien de klant MADAM the label de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren.
  6.14. MADAM the label verstuurt de producten met pakketpost van PostNL. MADAM the label is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product.
  6.15. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met MADAM the label. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met MADAM the label, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

  ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

  7.1. De door MADAM the label te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door MADAM the label opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. In geval van producten zal MADAM the label de bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.
  7.2. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door MADAM the label mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
  7.3. Aan de leveringsplicht van MADAM the label zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MADAM the label geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
  7.4. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken.

  ARTIKEL 8. BETALING

  8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. In geval van een eerste bestelling is de klant verplicht de factuur op basis van vooruitbetaling te voldoen. Alle vervolgbestellingen vallen onder artikel 8.2.
  8.2. Alle door MADAM the label verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd.
  8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
  8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (voor de particuliere klant gelden de wettelijke regelingen betreffende de incassokosten) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
  8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  8.6. In bovenstaande gevallen heeft MADAM the label voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
  8.7. De klant gaat er mee akkoord dat MADAM the label elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt MADAM the label zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
  8.8. De klant kan bezwaren tegen de door MADAM the label verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan MADAM the label kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal MADAM the label een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
  8.9. Alle door MADAM the label geleverde producten blijven eigendom van MADAM the label totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan MADAM the label zijn voldaan.

  ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

  9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, tekeningen en modellen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij MADAM the label tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  9.2. De door MADAM the label geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht aan andere retailers of groothandelaren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tevens is doorverkoop en distributie anders dan in de fysieke winkel en/of webshop van de klant niet toegestaan.
  9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van MADAM the label en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van MADAM the label.
  9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door MADAM the label ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van MADAM the label.
  9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door MADAM the label geleverde producten blijven eigendom van de klant.
  9.6. MADAM the label is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van MADAM the label plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant MADAM the label vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
  9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
  9.8. Bij inbreuk heeft MADAM the label recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

  ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

  10.1. Iedere overeenkomst tussen MADAM the label en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. MADAM the label kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
  10.2. Indien MADAM the label onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan MADAM the label uitkeert.
  10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is MADAM the label dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MADAM the label aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan MADAM the label toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

  10.4. MADAM the label sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door MADAM the label geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van MADAM the label.
  10.5. MADAM the label is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
  10.6. MADAM the label is daarnaast nimmer aansprakelijk voor geleden verliezen door de klant in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. MADAM the label is afhankelijk van haar leveranciers. 
  10.7. Klant vrijwaart MADAM the label voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten van MADAM the label.

  ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

  11.1. MADAM the label is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
  11.2. MADAM the label is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar MADAM the label weinig of geen invloed op kan uitoefenen. MADAM the label kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie MADAM the label een overeenkomst is aangegaan.
  11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
  11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van MADAM the label onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van MADAM the label, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij MADAM the label, wanprestatie door leveranciers van MADAM the label waardoor MADAM the label haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van MADAM the label of diens leveranciers.
  11.5. Bij overmacht heeft MADAM the label ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat MADAM the label in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

  ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING

  12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
  12.2. Beide partijen, zowel klant als MADAM the label, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
  12.3. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan MADAM the label de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

  • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
  • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met MADAM the label voortvloeiende verplichting;
  • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
  • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van MADAM the label;
  • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
  • bij terugkerende betalingsproblemen.

  MADAM the label zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.3, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  12.4. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.2 en 12.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die MADAM the label vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

  12.6. MADAM the label behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien MADAM the label overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

  ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

  13.1. MADAM the label zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en MADAM the label in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
  13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van MADAM the label worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van MADAM the label aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van MADAM the label.
  13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door MADAM the label te leveren producten voor rekening komt van MADAM the label, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

  ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

  14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MADAM the label en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
  14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor MADAM the label alleen bindend indien en voor zover deze door MADAM the label uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  14.3. Indien MADAM the label op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
  14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
  14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien MADAM the label hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
  14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MADAM the label partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  14.7. De klant en MADAM the label zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
  14.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen MADAM the label en de klant.
  14.9. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

  versie: juni 2020

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »